วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

รักษาวิถีชีวิตร่มเย็น มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)

  1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามทางธรรมชาติ
  3. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  4. การมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพของชุมชน
  5. รักษาสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพื้นที่สูงอย่างมีระบบและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  6. ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข และงานกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของชุมชนโดยชุมชน
  7. บริหารจัดการพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page