สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงห่างจากอำเภอปาย ประมาณ 4 กิโลเมตร
 • ทิศเหนือ จด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศใต้ จด เทศบาลตำบลปาย และตำบลเวียงใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันออก จด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันตก จด ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พื้นที่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง มีพื้นที่ประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 198,125 ไร่

ภูมิประเทศ

 • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นบางส่วน

อาชีพ

 • ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกกระเทียม, ถั่วเหลือง , ข้าวโพด , ข้าว, พริก, ไม้ยืนต้นได้แก่ ส้ม , ลิ้นจี่, มะม่วง
 • รับราชการ
 • ค้าขาย
 • รับจ้างทั่วไป

ผู้นำหมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 นายบรรเทิง หลิ่งคำ ผู้ใหญ่บ้านแม่นาเติงนอก
 • หมู่ที่ 2 นายสมัย ติ๊ปะละ ผู้ใหญ่บ้านแม่นาเติงใน
 • หมู่ที่ 3 นายผดุง ยานะรินทร์ กำนั้นตำบลแม่นาเติง
 • หมู่ที่ 4 นายธนัญชัย ซอนะ ผู้ใหญ่บ้านหมอแปง
 • หมู่ที่ 5 นายวิชัย กูณะกุง ผู้ใหญ่บ้านแม่ของ
 • หมู่ที่ 6 นายพิศาล หลีทำ ผู้ใหญ่บ้านนาจลอง
 • หมู่ที่ 7 นายอะเลสะ แซ่ย้าง ผู้ใหญ่บ้านปางแปก
 • หมู่ที่ 8 นายประพันธ์ ธนพงษ์โชติ ผู้ใหญ่บ้านแม่นะ
 • หมู่ที่ 9 นายสุรศักดิ์ สรภัทรสกุล ผู้ใหญ่บ้านผีลู
 • หมู่ที่ 10 นายวิทยา กมลเจริญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านไทรงาม
 • หมู่ที่ 11 นายชาตรี มงคล ผู้ใหญ่บ้านนาจลองใหม่

 

หมู่บ้านในเขตตำบลแม่นาเติง

 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่นาเติงนอก
 • หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน
 • หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสร้อย (บ้านบริวาร บ้านป่ายาง)
 • หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง (บ้านบริวาร บ้านยะโป๋)
 • หมู่ที่ 5 บ้านแม่ของ
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาจลอง
 • หมู่ที่ 7 บ้านปางแปก
 • หมู่ที่ 8 บ้านแม่นะ
 • หมู่ที่ 9 บ้านดอยผีลู (บ้านบริวาร บ้านในของและบ้านน้ำปลามุง)
 • หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาจลองใหม่
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery