สภาตำบลแม่นาเติง ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 1943 สภาตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539

       หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ก็ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตามวาระโอกาสดังนี้

  • นายคงศักดิ์ ใจแปง วันที่รับตำแหน่ง 1 กันยายน 2543 - 5 กันยายน 2553
  • นายไพรวัลย์(*วรินทร) สีวลี วันที่รับตำแหน่ง 26 ตุลาคม 2553- 5 กันยายน 2556
  • นายสังวร ทาอุด วันที่รับตำแหน่ง 16 ตุลาคม 2556 - จนถึงปัจจุบัน

      หมายเหตุ : *ชื่อปัจจุบัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page