คณะผู้บริหาร


นายสังวร ทาอุด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

รองนายกและเลขานุการ

นายพิชัย แพรแสง

รองนายก อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

 

นายไพรวัลย์ สีวลี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

 

นายเอกชัย แพรแสง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

สมาชิกสภา


นายธีรยุธ อุทธาปา

ประธานสภา อบต.แม่นาเติง

นายสงวน ศรีธิปุก

รองประธานสภา อบต.แม่นาเติง

 

นางวันทนา สุขเกษม

เลขานุการสภา อบต.แม่นาเติง

นายดวงจันทร์  ปุกหล้า

สมาชิก สภา อบต. ม.1

นายศรศักดิ์  บุญมาดำ

สมาชิก สภา อบต ม.2

นายณัฐวุฒิ  เปียงเรือน 

สมาชิก สภา อบต. ม.2

นายต๋าสุข  ลืออู่น้อย

สมาชิก สภา อบต. ม.3

นายวสันต์  แสนคำลือ

สมาชิก สภา อบต. ม.3

นายอนุพงษ์  ซอนะ

สมาชิก สภา อบต. ม.4

นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล

สมาชิก สภา อบต. ม.4

นายสัมพันธ์  ซอแอ

สมาชิก สภา อบต. ม.5

นายเอนก  จันต๊ะคำ

สมาชิก สภา อบต. ม.5

นายดวงดี  ชนะคำ

สมาชิก สภา อบต. ม.6

นายสุบิล  ศรีธิเขียว

สมาชิก สภา อบต.ม.6

นายดุสิต  เสรี

สมาชิก สภา อบต.ม.7

นายนวพล  สีฉว่า

สมาชิก สภา อบต.ม.7

นายดำรงค์  อ่องจาย

สมาชิก สภา อบต.ม.8

นายไพโรจน์  ยาเขต

สมาชิก สภา อบต.ม.9

นายทรงศักดิ์  เลายี่ป๋า

สมาชิก สภา อบต.ม.9

นายกัมพล  ก้องยศวัฒนะ

สมาชิก สภา อบต.ม.10

นายบูรพา  ขจรสิริภักดิ์ดี

สมาชิก สภา อบต.ม.10

นายศรศักดิ์ ศิริโม

สมาชิก สภา อบต.ม.11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page