ผู้บริหารสำนักปลัด

นางสุภรานันท์  สีทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัด

นางสิริวัลยา  โอดคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายบัณฑิต  วงค์ลังกา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายคงเดช  จิ๊กต๊ะ

คนสวน


นางปิยะฉัตร  ปุกอิ่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายปัญญา  แด้แก้ว

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายกัณนิกร  ศิริวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวธิดารัตน์  ทองเที่ยง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศฤงคาร  เจริญมา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ       

 

นางสมศรี  จองคำปั่น

นัการภารโรง

 นางวินิตา  เขียวหมาย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายพลากร  สิมะวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

นายอรรถพล  อ่องเหม่ถ่า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่นาเติง

                                                                                            

นางจันทร์เพ็ญ  สารคำ

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจลอง

 นางเติมสวาท  จองหนาน

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปางแปก

นางจันทร์แรม ทุนหลี 

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยผีลู

                                                                                             

นางจินดานุช อู๋ขิ่น

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านม่วงสร้อย

 นายทวีศักดิ์ จิตต๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านปางแปก

 นางสาวพัชรี  หนุ่มเปี้ย

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านไทรงาม

 นางราเซล เลาสี่

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านไทรงาม

  นางสาวนฤมล  จิระโต

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านม่วงสร้อย 

 นางสาวภรปภา จายสวน

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจลอง

 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page