สำนักงานปลัด 

              มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

 

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสารบรรณ

         - งานตรวจสอบภายใน

         - งานบริหารงานบุคคล

         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

         - งานประชาสัมพันธ์

         - งานอาคารสถานที่

         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภา อบต.

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ

         - งานอำนวยการและประสานราชการ

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

         - งานข้อมูลเลือกตั้ง

         - งานชุมชนสัมพันธ์

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.

         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานนโยบายและแผนพัฒนา

         - งานวิชาการ

         - งานงบประมาณ

         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

         - งานประสานโครงการฝึกอบรม

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานอำนวยการ

         - งานป้องกันสาธารณภัย

         - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย

         - งานกู้ภัย

         - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์

         - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสวัสดิการสังคม

         - งานสังคมสงเคราะห์

         - งานพัฒนาชุมชน

         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

         - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

         - งานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

         - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ราคาน้ำมัน

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

000063615
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
165
697
61890
2676
5028
63615

Your IP: 162.158.167.126
2019-07-18 11:44